BIOLOGISCH

Zowel de locatie als het stalconcept richten zich op het biologisch houden van vrije uitloopkippen. Kwaliteit primeert op kwantiteit. Het stalconcept leent zich niet voor meer kippen of andere dieren. We dienen ons dan ook te houden aan alle regels vastgelegd in een lastenboek voor biologisch houden van braadkippen.

KLEINSCHALIG

Wij voorzien een stal voor 4.800 kippen. Als je weet dat de gemiddelde grootte van een gespecialiseerd pluimveebedrijf 50.000 stuks bedraagt, is dat erg miniem. Vertaald naar de grootte van een melkveebedrijf, zouden we nu een stal aanvragen voor 7,4 koeien. Kleinschaligheid is dus zeker één van onze hoofdwaarden.

LOKAAL

De familie Van Schoonbeek boert al van vóór 1815 - door tal van factoren - op verschillende locaties in de gemeente Lovenjoel en is dus lokaal erg verankerd met de regio. Het concept voor het kippenvlees zou bovendien geïntegreerd worden in het huidige online concept van Bief Exclusief, waardoor ook eigen inwoners lokaal rundsvlees kunnen consumeren.

Wat is het?

De Belgische consument ziet in de biologische kip met uitloop het ideale compromis tussen dierenwelzijn en de stijgende vraag naar kippenvlees. 

De gemeente Bierbeek schuift in haar ruimtelijk structuurplan de landbouwer naar voren als zijnde primaire beheerder van de open ruimte, met specifieke aandacht aan initiatieven die toekomstgericht alternatieve landbouwvormen onderzoeken bijvoorbeeld biologische teelt. 

We willen inzetten op korte keten en lokale verkoop. In die zin is het ook belangrijk dat de locatie “zichtbaar” is.

Met het concept Bief Exclusief, zet het landbouwbedrijf al in op die lokale consumptie. In een wereld van mondialisering zijn lokale initiatieven nét een zegen voor onze voedselkwaliteit.

Het is alvast de bedoeling om de webshop van Bief Exclusief naast lokaal rundsvlees ook uit te breiden met lokaal kippenvlees van Kiek Uniek.

Ons project

De familie Van Schoonbeek boert al van vóór 1815 – door tal van factoren – op verschillende locaties in de gemeente Lovenjoel. Het bedrijf op de Tiensesteenweg werd gaandeweg te klein voor de rundveetak en ligt bovendien in woongebied. Daarom werd er een nieuwe locatie gezocht voor de uitbouw van het vleesvee én die werd gevonden in de Kerselaarlaan.

Met ons rundsvlees bereiken we niet enkel anoniem de consumenten via de groothandel. We kozen bewust voor een bijhorend concept van lokale vermarkting via het webplatform Bief Exclusief.

Dit concept wordt ondertussen erg gesmaakt door lokale consumenten. De insteek van het rundsvlees blijft erg kleinschalig én onder dat gedachtegoed ontstond ook het idee om te starten met een kleine, biologische kippenboerderij.

De locatie op de Kerselaarlaan is helaas niet geschikt.

Op 23 april 2014 keurde de vorige Vlaamse regering de gebiedsgerichte instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) goed. Tegelijkertijd besliste ze om een beleid te ontwikkelen dat economie en ecologie verzoent op het vlak van de stikstofdepositie. Dit was de zogenaamde programmatische aanpak van stikstof (PAS).

Alle landbouwbedrijven kregen op dat moment een brief in de bus met een kleurcode. De landbouwbedrijven in Bierbeek en vooral Lovenjoel werden hierdoor bijzonder zwaar beoordeeld. Liefst 3 bedrijven kregen code oranje, hiermee werden direct alle kansen op uitbreiding gehypothekeerd. Het zoeken naar een nieuwe locatie voor de kippen heeft dus alles te maken met de gesimuleerde uitstoot van deze dieren. Deze zou namelijk een negatieve impact hebben op de bestaande natuur in Lovenjoel.

Waar we wijken op één locatie in functie van de verstedelijking, dienden we nu ook “verplicht” te wijken voor de natuur. 

Na een weloverwogen zoektocht, vonden we een geschikte locatie in de Rijsmortelstraat.

Waarom de Rijsmortelstraat?

Het perceel is groot genoeg om de uitloop te voorzien, goed bereikbaar en de impact op de omgeving blijft zeer beperkt.

Wanneer een stal aangevraagd wordt in het midden van een open ruimte blijkt de impact op de open ruimte vaak te groot. Wanneer een gebouw in de nabijheid van andere bebouwing geplaatst wordt, vreest men vaak een te grote impact op deze andere bebouwing.

Een compromis vonden wij op deze plaats in de Rijsmortelstraat: aan de rand van een open ruimtegebied, tegen een spoorweg en net ver genoeg van woongebied.

Daarbij en zéér belangrijk in Bierbeek: er is op deze locatie voor deze stal GEEN negatieve impact d.m.v. de stikstofdepositie in natuurgebied.

Vaak Gestelde Vragen

De locatie ligt op het traject van fietsnelweg F24, wanneer een openbare weg  deel uitmaakt van het traject, zoals de Rijsmortelstraat, impliceert dit niet automatisch dat “gemengd verkeer” niet meer kan. Dit werd voor de aanvraag duidelijk gesteld (Bierbeeks schepen van mobiliteit, Cil Cuypers), tijdens de beroepsprocedure door gedeputeerde Dehaene (tijdens een infomoment in CC De Borre) en bij het afleveren van de vergunning door de deputatie Vlaams-Brabant. Proactief hebben we in de aanvraag bijkomende maatregelen getroffen en heeft de deputatie bij het eerder verlenen van de vergunning bijkomende maatregelen gevraagd en verkregen. Zwaar vervoer zal steeds deel uitmaken van de Rijsmortelstraat daar een 30ha landbouwgrond enkel via deze weg te bereiken is.

Wat zegt de wet?

Het Inrichtingsbesluit van 1972, dat de bestemmingsvoorschriften bevat voor de verschillende gebieden die worden aangeduid op het gewestplan, liet toe dat agrarische gebieden via een gewestplan de nadere aanwijzing van “landschappelijk waardevol gebied” konden krijgen. Dit zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden zijn in principe alle werken en handelingen toegelaten die ook in gewoon agrarisch gebied mogelijk zijn, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen (artikel 15.4.6.1).

De Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigen veelvuldig vergunningen in gebieden met de gewestplanoverdruk ‘landschappelijk waardevol’. Hierdoor is het vandaag quasi onmogelijk om nog stedenbouwkundige vergunningen resp. omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen af te leveren voor de professionele landbouw in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift staat bebouwing in deze gebieden nochtans toe, mits ze de ‘schoonheid van het landschap niet in gevaar brengen’.  

Een zeer recent wijzigingsdecreet stelt uitdrukkelijk dat ontwikkelingen in deze gebieden wel degelijk vergunbaar zijn, op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied.  

Ons oordeel

Wij zijn van oordeel dat deze inplanting, vermits ze half ingegraven en omgeven is door beplanting (zie plannen hierboven), geen afbreuk doet aan de omgeving die volgens ons al in schoonheid is aangetast door de aanwezigheid van zonevreemde bebouwing en een spoorweg. 

Het transport dat dit project teweeg zal brengen, is gering.

De transportbewegingen in de nabije omgeving zullen eerder beïnvloed worden door de verschillende reeds aanwezige bedrijven (19 volgens de kruispuntbank) gelegen in de Langestraat/Rijsmortelstraat en de aard van de teelten die in dit uitgestrekt agrarisch gebied geteeld worden, dan wel door de kippenstal. 

Zo waren er in 2017 dagen waarop er op een halve dag meer transporten plaatsvonden dan de kippenstal gedurende 6 maanden met zich mee zou brengen. Dit werd niet eens opgemerkt. Stellen dat de leefkwaliteit van de ruime omgeving achteruit zou gaan en dat de dorpskern van Lovenjoel zou dichtslibben door de bouw van de biologische kippenstal, is dus niet correct.

Na diverse plaatsbezoeken kunnen we stellen dat bij deze kleine hoeveelheid aan kippen (die zeer ruim gehuisvest worden), in combinatie met de ruime uitloop en de weken sanitaire leegstand, de kans op geurhinder heel erg klein is in de nabije omgeving. Stellen dat de bewoners van het Grootpark, Pakeshof en zelfs de Bruulstraat abnormale last gaan hebben van de geur, is ook hier niet correct. 

Volg ons project in de pers

Contacteer ons

Kerselaarlaan 9, 3360 Lovenjoel
+32(0)486/498763